Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 będzie poprowadzona do momentu wyczerpania limitów przyjęć.

Termin zapisów: 1.12.2019 – 15.02.2020

Kryteria przyjęć na studia podyplomowe


  •  słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

  •  o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Wniosek o przyjęcie na studia obejmuje dokumenty


  •  kwestionariusz osobowy (klik)

  •  potwierdzoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

  •  kserokopię dowodu osobistego

  •  dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie

  •  kopię przelewu opłaty rekrutacyjnej

  •  kartę zgłoszenia na studia podyplomowe (klik), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę/instytucję).

Składanie wniosków


  •  komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, pawilon E, parter, pokój 078

  •  dokumenty można przesłać pocztą na adres:
   Katedra Procesu Zarządzania
   Uniwersytet Ekonomiczny
   ul. Rakowicka 27
   31-510 Kraków
   z dopiskiem: Studia podyplomowe

  •  można przesłać skany dokumentów na e-mail: ksb@uek.krakow.pl (oryginały powinny być dostarczone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)

Informacje dodatkowe


  •  przyjęcie na studia nastąpi po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do sekretariatu Katedry Procesu Zarządzania

  •  samo wypełnienie kwestionariusza osobowego/ karty zgłoszenia na studia podyplomowe nie skutkuje przyjęciem na studia

  •  w przypadku nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona

  •  po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów zostanie wysłany e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem studiów

  •  faktury wydawane są na prośbę słuchaczy w terminie do 7 dni od daty wpływu należności na konto UEK

  •  Regulamin Studiów Podyplomowych UEK (klik)

  •  Regulamin odpłatności za Studia Podyplomowe UEK (klik)