Zapisz się na studia!

Program studiów

Moduł 1
Wprowadzenie do zarządzania projektami innowacyjnymi

 • Zarządzanie rozwojem organizacji
  Rozwój oznacza zmiany o charakterze jakościowym i progresywnym. Rozwój organizacji odbywa się w praktyce poprzez realizację programów i projektów, które powinny być dostosowane do zmian zachodzących w otoczeniu, w tym zmian technologicznych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z wewnętrznymi i zewnętrznymi determinantami rozwoju organizacji zorientowanej na realizację projektów innowacyjnych.
 • Działalność badawczo-rozwojowa
  Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to prace twórcze podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy oraz znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Prowadzenie działalności B+R umożliwia dostęp do oryginalnych rozwiązań naukowo-badawczych, usług technologicznych, doradczych i edukacyjnych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą działalności badawczo-rozwojowej w kontekście zarządzania innowacjami w organizacji.
 • Koncepcje zarządzania projektami
  Koncepcje zarządzania projektami to wypracowane przez dekady modele, wytyczne i zasady postępowania wspomagające proces inicjowania, realizacji oraz zamykania projektów. Znajomość sprawdzonych rozwiązań pozwala nie tylko lepiej zrozumieć specyfikę zarządzania projektami, lecz także umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi funkcjami, dziedzinami i metodami zarządzania projektami.

Moduł 2
Procesy zarządzania
projektami innowacyjnymi

 • Definiowanie zakresu projektu
  Definiowanie zakresu projektu polega na określeniu rodzajów działań koniecznych do wytworzenia produktu końcowego i osiągnięcia założonego celu. Jednoznaczne zdefiniowanie działań pozwala zbudować harmonogram, ustalić zapotrzebowanie na zasoby oraz oszacować koszty realizacji projektu. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z wykorzystywanymi w praktyce technikami specyfikacji i opisu zadań projektowych.
 • Analiza interesariuszy
  Interesariusze to podmioty, które wpływają na projekt oraz te, które pozostają pod jego wpływem. Analiza interesariuszy wspomaga tworzenie optymalnych warunków wsparcia dla realizacji projektu oraz umożliwia rozpoznanie potencjalnych obszarów ryzyka. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami identyfikacji oczekiwań interesariuszy oraz ukazanie roli powiązań sieciowych w zarządzaniu innowacjami.
 • Kierowanie zespołem projektowym
  Zespół to grupa osób pracująca wspólnie nad osiągnięciem postawionego celu. Dobór członków zespołu oraz znajomość technik kierowania zespołem mają fundamentalne znaczenie w skutecznym zarządzaniu projektem. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z cyklem formowania zespołów projektowych, typowymi rolami członków zespołów, stylami przywództwa oraz strategiami motywowania pracowników zespołów projektowych.
 • Zarządzanie konfliktami
  Konflikty wynikają z różnicy osobowości, postaw, celów lub sprzecznych interesów stron. Skuteczna identyfikacja potencjalnych obszarów problemowych oraz umiejętne rozwiązywanie konfliktów są potrzebne w każdej fazie cyklu życia projektu. Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat przyczyn, konsekwencji oraz praktycznych metod zarządzania konfliktami w organizacjach realizujących projekty.
 • Zarządzanie czasem
  Zarządzanie czasem jest związane z budową harmonogramu i kontrolą terminów wykonania zadań w projekcie. Szacowanie czasu trwania zadań oraz identyfikacja zależności logicznych między nimi są podstawą skutecznego zarządzania projektem. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z procesem tworzenia harmonogramu, metodami analizy struktury zadań oraz praktycznymi sposobami reagowania na pojawiające się opóźnienia.
 • Zarządzanie ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację i analizę zagrożeń związanych z realizacją projektu. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznych strategii reagowania na istniejące i potencjalne problemy oraz stworzenie systemu wczesnego ostrzegania. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z funkcjami zarządzania ryzykiem projektowym, w tym omówienie procesu identyfikacji szans i zagrożeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
 • Budżetowanie i controlling
  Budżetowanie i controlling to sprawdzone w praktyce narzędzia zarządzania kosztami projektu. Prawidłowo skonfigurowany system ewidencji kosztów pozwala kierownikowi projektu otrzymywać na bieżąco informacje o postępach prac oraz przewidywać nadchodzące problemy. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z funkcjami systemów ewidencji dokumentów projektowych oraz praktycznymi metodami planowania i kontroli kosztów projektu.
 • Komunikacja i negocjacje
  Komunikacja między członkami zespołu oraz interesariuszami projektu stanowi podstawowe narzędzie koordynacji działań organizacyjnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji usprawnia procesy komunikacji i pozwala uzgodnić nie tyko oczekiwania interesariuszy, lecz także rozwiązywać sytuacje sporne. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami negocjacji projektowych, w szczególności technikami argumentowania i zadawania pytań.
 • Analiza wykonalności
  Analiza wykonalności polega na badaniu kierunków rozwiązań danego problemu oraz przedstawieniu uzasadnienia biznesowego dla realizacji projektu. Opracowanie rzetelnego studium wykonalności jest podstawą decyzji inicjujących projekt i wspomaga proces projektowania szczegółowego. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami wariantowania i oceny rozwiązań ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę rozwiązań innowacyjnych.
 • Ocena efektywności
  Ocena efektywności polega na badaniu zależności między wynikami a nakładami, co pozwala zidentyfikować źródła problemów i doskonalić sposoby wykonania prac projektowych. Do pomiaru efektywności wykorzystuje się w praktyce różne wskaźniki, które pełnią funkcje informacyjno-decyzyjne. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami oceny efektywności w fazie koncepcyjnej oraz w trackie realizacji projektu.
 • Strategie wdrożeniowe
  Strategie wdrożeniowe określają kierunki realizacji projektu oraz sposoby eksploatacji systemu przez użytkownika końcowego. W praktyce opracowanie strategii pozwala ograniczyć ryzyko i potencjalne konflikty podczas realizacji projektu, a także wspomaga proces zarządzania innowacjami. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami planowania innowacji oraz tworzeniem nowych produktów i usług.
 • Komercjalizacja wyników
  Komercjalizacja wyników obejmuje przekazywanie klientowi wyników badań podstawowych lub stosowanych na zasadach transakcji rynkowych. Wdrażanie nowych rozwiązań użytkowych stanowi ważne ogniwo łańcucha wartości innowacji. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z modelami komercjalizacji wyników prac badawczych oraz kryteriami i metodami oceny projektów innowacyjnych.

Moduł 3
Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami innowacyjnymi

 • Metodyki zwinne
  Metodyki zwinne to zbiór zasad i wytycznych, które dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian w trakcie realizacji projektu. Wykorzystanie tych metodyk pozwala redefiniować zakres prac, dzięki czemu zarządzanie projektem jest lepiej dostosowane do uzyskiwanych efektów cząstkowych i potrzeb klienta. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z założeniami oraz wybranymi metodykami zwinnego zarządzania projektami.
 • Narzędzia informatyczne
  Narzędzia informatyczne to aplikacje komputerowe wykorzystywane w procesie zarządzania projektami. Wspomagają one harmonogramowanie, przydział zasobów do zadań, prowadzenie dokumentacji oraz kontrolę postępu prac. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z funkcjami systemów informatycznego wspomagania decyzji projektowych oraz prezentacja wykorzystywanych w praktyce pakietów oprogramowania.
 • Zarządzanie zmianą
  Zarządzanie projektami innowacyjnymi oznacza wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, które wymagają zmiany w wielu obszarach funkcjonowania organizacji. Wyzwaniem współczesnego menedżera projektów jest pokonywanie oporów wobec zmian oraz współkształtowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na zmiany. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z procesem wprowadzania zmian oraz omówienie praktycznych metod zarządzania zmianami.
 • Etyka i odpowiedzialność społeczna
  Etyka dotyczy akceptowalnych moralnie norm postępowania i pełni funkcje regulujące zachowania pracowników w organizacji. Przestrzeganie norm etycznych ogranicza konflikty moralne pracowników w relacjach z interesariuszami i stanowi podstawę odpowiedzialnego działania organizacji wobec społeczeństwa. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ideą zrównoważonego rozwoju organizacji.
 • Zarządzanie jakością
  Zarządzanie jakością obejmuje działania zmierzające do zapewnienia zgodności rezultatów projektu z ustalonymi wymaganiami klienta. Spełnienie wymagań jakościowych i oczekiwań interesariuszy jest podstawowym warunkiem sukcesu projektu. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką identyfikacji oczekiwań interesariuszy, definiowania wymagań jakościowych oraz metodami doskonalenia procesów zarządzania projektem.
 • Finansowanie projektów B+R w Polsce i na świecie
  Wsparcie finansowe jest jednym z głównych czynników zwiększających aktywność innowacyjną organizacji. Znajomość form i modeli finansowania projektów badawczo-rozwojowych pozwala skuteczniej pozyskiwać środki na realizację projektów innowacyjnych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami finansowania działalności B+R, w tym wykorzystaniem krajowych, regionalnych i sektorowych programów operacyjnych.
 • Zasady pozyskiwania funduszy
  Zasady pozyskiwania funduszy to wytyczne dotyczące wyboru i realizacji strategii finansowania projektów innowacyjnych. Warunkiem skutecznego pozyskania środków na innowacje jest nie tyko znajomość źródeł i procedur finansowania, lecz także umiejętność przekonywania potencjalnych interesariuszy o potrzebie realizacji projektu. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania funduszy.
 • Prawa własności
  Własność to podstawowe prawo władania rzeczą. W zarządzaniu projektami innowacyjnymi szczególne znaczenie odgrywa znajomość praw własności intelektualnej, których ochrona przekłada się na efektywniejszy transfer wiedzy i technologii. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami prawa własności w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym, w tym zagadnień dotyczących ochrony i przenoszenia praw własności.
 • Zarządzanie portfelem projektów
  Portfel to zbiór projektów zorientowanych na realizację celów strategicznych danej organizacji. Zarządzanie portfelem projektów jest najczęściej realizowane poprzez odpowiednio zorganizowane biura wsparcia, których podstawową funkcją jest koordynacja prac zespołów projektowych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z organizacją okresowych i stałych struktur projektowych, zasadami tworzenia portfela projektów oraz opracowywania programów.
 • Repetytorium
 • Seminarium