Wykładowcy

Poznaj naszych prowadzących

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz autoryzowanych trenerów IPMA Polska, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę, przygotowując słuchaczy do jej praktycznego zastosowania po zakończeniu studiów.

Czesław Mesjasz
Ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978) oraz w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1980). Od 1980 roku prowadzi zajęcia m.in. z negocjacji, teorii przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych i autorem prac publikowanych w Polsce i w języku angielskim oraz chińskim, duńskim, hiszpańskim i tureckim. Przebywał na stażach i prowadził wykłady w kilku krajach. Zainteresowania badawcze: podejście systemowe w zarządzaniu i w naukach społecznych, teoria systemów złożonych, negocjacje i konflikty, nadzór korporacyjny, teoria zarządzania. Najważniejsze publikacje: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (2000), Complexity of Social Systems (2010), Security as Attributes of Social System (2008, wyd. w języku angielskim; 2014, wyd. w języku chińskim)

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK

Paweł Cabała
Kierownik Katedry Procesu Zarządzania i Zakładu Zarządzania Projektami. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994) oraz w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Od 1996 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywał jako analityk kredytowy, a następnie jako ekspert w zakresie przygotowania studiów wykonalności inwestycji. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym i strategicznym. Zainteresowania badawcze: planowanie scenariuszowe, podejmowanie decyzji menedżerskich, systemy wczesnego ostrzegania, zarządzanie ryzykiem, analiza systemowa w zarządzaniu, prakseologia. Najważniejsze publikacje: Wprowadzenie do prakseologii (2007), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa (2012), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji (2014).

dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Ukończył studia na kierunku Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki (1992). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz procesami zarządzania strategicznego (m.in. zarządzanie łańcuchem wartości, zrównoważona karta wyników, planowanie strategiczne). Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego do przedsiębiorstw, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych.

dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK

Małgorzata Tyrańska
Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1993 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem projektowym. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Doświadczenie praktyczne nabywała pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty z zakresu systemów wynagradzania, systemów oceniania, doskonalenia struktur organizacyjnych. Prowadziła szkolenia dla kierownictwa przedsiębiorstw i urzędów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od 2015 roku jest członkiem zespołu ekspertów do spraw ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracuje z: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie (2010), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2012), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie (2015).
 

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

Beata Barczak
Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1991). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, metod heurystycznych, zarządzania firmą, zarządzania jednostkami administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania struktur organizacyjnych (w tym sieci biznesowych) systemów zarządzania, analizy struktur organizacyjnych i procesów w gminach. Najważniejsze publikacje: Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych (2014), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych (2015), Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych (2016).

dr hab. Beata Barczak, prof. UEK

Sławomir Wawak
Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999). Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, m.in. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (2007), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia (2011), prowadzony przez siebie blog (wawak.pl), portale Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl) i CEOpedia (ceopedia.org) oraz kanał wideo na platformie YouTube.

dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK

Katarzyna Bartusik
Ukończyła studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1994 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, doskonalenia układów ergonomicznych, zamówień publicznych, zarządzania procesowego. Doświadczenia praktyczne zdobywane poprzez współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi oraz urzędami (współudział w zespołach opracowujących systemy wynagradzania, obieg dokumentów, doskonalenie struktur organizacyjnych). Prowadziła szkolenia z zakresu planowania w tym przedsięwzięć, przygotowania biznes planów, przedsiębiorczości, doskonalenia obiegu dokumentów, szkolenia dla asystentek menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania pracami administracyjno-biurowymi. Odbyła szkolenia z zakresu projektów B+R, zamówień publicznych. Zainteresowania badawcze: zarządzanie projektami, doskonalenie organizacji, zmiany organizacyjne.

dr Katarzyna Bartusik

Artur Kozłowski
Prof. ndzw. w ITI EMAG. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych, systemów mikrokomputerowych i baz danych oraz w zakresie zarządzania współczesną organizacją. Stopień naukowy doktora nauk technicznych obronił w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo badawczych, komercjalizacji ich wyników oraz pracach wdrożeniowych.
Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Współautor urządzeń i systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń, w tym urządzeń zasilających, zabezpieczeniowych, aparatury łączeniowej wdrożonych do przemysłu. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor i autor zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów. Związany zawodowo z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Naukowo Przemysłowym EMAG.

prof. ndzw. ITI EMAG dr inż. Artur Kozłowski

Tomasz Małkus
Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1999 roku prowadzi zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania procesowego, zarządzania firmą na rynku międzynarodowym, a także zarządzania czasem oraz ryzykiem w projekcie. Doświadczenie praktyczne zdobywał zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw usługowych, w obszarze logistyki. Od wielu lat zajmuje się doradztwem oraz rozwijaniem kadr dla przedsiębiorstwach branży logistycznej. Zaangażowany w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: w projekcie realizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Uniwersytet Monash w Melbourne, w projekcie realizowanym przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez KBN oraz w projekcie realizowanym również przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez NCN.

dr Tomasz Małkus

Rafał Solecki
Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną – samorząd lokalny (urząd miasta i gminy), administracja rządowa (urząd wojewódzki) oraz samorząd wojewódzki (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna). Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (od początku powstania tej instytucji) – Instytucji Wdrażającej MRPO na lata 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU – Trainer). Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Akredytowany ekspert programu ©KFE, funkcjonującego w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - „Prawo gospodarcze”.

dr Rafał Solecki

Jolanta Walas-Trębacz

Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz dwuletnie Studium Pedagogiczne (1992). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z: podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, rozwoju organizacyjnego firmy, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywała w firmach produkcyjnych, usługowych, a także w urzędach administracji samorządowej pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty oraz programy doskonalące działalność tych podmiotów. Prowadziła także szkolenia dla członków rad nadzorczych, kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji urzędowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w firmie (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie (2011), Projektowanie łańcucha wartości (2015).

dr Jolanta Walas-Trębacz

Krzysztof Woźniak

Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1996 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, e-biznesu, systemów informacji menedżerskiej, zastosowań informatyki w zarządzaniu. Doświadczenie praktyczne nabywał w firmach handlowych, produkcyjnych, medialnych, a także urzędach administracji państwowej i samorządowej. Kierował wdrożeniami złożonych informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Od kilku lat uczestniczy w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracował m.in. z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie informacjami, informatyczne wspomaganie zarządzania, doskonalenie organizacji.

dr Krzysztof Woźniak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone Certyfikatami IPMA poziom D i C. Członek Kierownictwa Strategicznego International Project Management Association Polska. Ponadto Asesor Polish Project Excellence Award oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m.in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

mgr Magdalena Pieńkos

Paweł Paterek
Magister, inżynier, ukończył studia w zakresie telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2004). Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektami (2012, Wydział Zarządzania AGH), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2013, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej) oraz MBA Politechniki Lubelskiej & University of Minessota (2014). Doktorant na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Zainteresowania naukowe to: zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie wiedzą oraz metodyki zwinne Agile. Na co dzień kierownik projektów wytwarzania oprogramowania (PMO Leader) w biurze zarządzania projektami. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej oraz IT, w tym ponad 10-letnie w zarządzaniu projektami zarówno z wykorzystaniem metodyk kaskadowych, jak i zwinnych. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Prelegent na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.

dr inż. Paweł Paterek

Marcin Zręda
Magister, inżynier, absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Po latach pracy i zarządzania tematami ściśle związanymi z technologią, tworzył Dział Jakości, kierował Działem Sprzedaży Oprogramowania dla prawników, gdzie zdobył wiedzę i relacje z klientami. Obecnie jest Szefem Strategii Wolters Kluwer Polska na rynku kancelarii prawnych i firm, zwykle mówi: "Kiedyś, jako IT próbowałem odpowiedzieć TAK, kiedy pytał Biznes. Teraz jestem pod stronie biznesu i staram się tak pytać, by uzyskać pozytywną odpowiedź". Opiekun procesów innowacji pracowniczych w oparciu o narzędzia grywalizacyjne. Twórca i właściciel dwóch startupów, jeden dotyczy gier miejskich, a drugi inteligentnego podejścia do zarządzania ogrodami domowymi.

mgr inż. Marcin Zręda

Aleksandra Nowak-Gruca
Aleksandra Nowak-Gruca - doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, ekonomista, trener biznesu. Ukończyła na poziomie studiów doktoranckich prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odbyła dwie aplikacje: komorniczą i rzecznikowską. Obecnie wspólnik LOGOPROTECT Kancelarii Rzeczników Patentowych w Krakowie. Naukowo zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz sztuczną inteligencją i prawem nowych technologii. Autorka monografii i książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jako trener biznesu zrealizowała kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji, m.in. dla Akademii Architekta, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencji Rozwoju Regionalnego, Collegium Medicum UJ, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Michał Barszcz
mgr Michał Barszcz - doświadczony project manager, ekspert z dziedziny marketingu oraz wprowadzania nowych produktów i usług na rynek. Wykształcenie wyższe (stopień licencjacki oraz magisterski) uzyskane na Aberystwyth University w Wielkiej Brytanii. Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie przedsiębiorstwem" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W karierze zawodowej skupiony na wprowadzaniu i rozwijaniu na rynku produktów z segmentu B2C, opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowych oraz kampanii informacyjno- promocyjnych. Zarządza agencją marketingową Fogmark. Konsultant w projektach zmierzających do komercjalizacji produktu lub usługi, w których stroną są zarówno uczelnie (m.in. Politechnika Warszawska), jak i podmioty biznesowe (fundusze inwestycyjne, aniołowie biznesu).

mgr Michał Barszcz

Piotr Skrzypczyński
Doświadczony lider w transformacji i poprawie efektywności organizacji poprzez kreowanie i wdrażanie skutecznych procesów planowania strategicznego, zarządzania złożonymi portfelami projektów, budowy kompetencji zarządzania zmianą i projektami. Sprawnie łączy najlepsze doświadczenia tradycyjnych i zwinnych modeli. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w sektorach bankowym, ubezpieczeniowym, logistycznym i chemicznym. Zrealizowane transformacje i projekty były nagradzane w międzynarodowych branżowych konkursach, m.in.: World Mail Awards 2012, International Project Management Association 2016-2017. Coach i mentor z zakresie rozwoju kompetencji przywódczych. Przeprowadził liczne szkolenia wewnętrzne kierowane do kadry zarządzającej i pracowników. Prowadzi zajęcia i warsztaty m.in. na studiach: Executive MBA Politechniki Warszawskiej, Ekonomii i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

mgr Piotr Skrzypczyński

Przemysław Adamowski
Absolwent Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z IT, początkowo jako programista i projektant a następnie jako Kierownik Projektów (PMP®, Prince2®, AgilePM®) i Software Engineering Manager. Od ponad 25 lat realizuje projekty i dostarcza rozwiązania IT dla firm z różnorodnych branż. Aktualnie zarządza w Qurate Retail Group trzema zespołami developerskimi wykorzystując podejścia waterfall i agile.

mgr Przemysław Adamowski