Pytania do egzaminu końcowego

Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Pytania do egzaminu końcowego
Wersja 2022

 1. Opisz podstawowe zasady budowy scrumowego zespołu developerskiego
 2. Opisz do czego zespół scrumowy potrzebuje Definition of Done
 3. Opisz na czym polega Sprint Planning
 4. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje ryzyka i niepewności w działalności badawczo- rozwojowej
 5. Proszę wymienić i krótko omówić poziomy gotowości technologicznej. Jak jest funkcja tej koncepcji?
 6. Lean startup a zwinne zarządzanie projektami: proszę przedstawić główne zało-żenia koncepcji lean startup oraz założenia zwinnego podejścia do zarządzania projektami wykorzystywane w koncepcji lean startup
 7. Analiza ryzyka w kontekście cyklu życia projektu
 8. Proszę porównać tradycyjne i zwinne podejście do zarządzania projektami
 9. Ograniczenia stanowią istotną cechę projektów. Proszę powiedzieć co stanowić może ograniczenia dla projektu związanego np. z inwestycją budowy obwodnicy dla miasta Krakowa.
 10. Jaka jest optymalna forma finansowania innowacji?
 11. Jakie są kluczowe czynniki wpływające na możliwość pozyskania funduszy?
 12. Czy proces pozyskiwania funduszy można ocenić jako nieskomplikowany? Uza-sadnij.
 13. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 14. Istota studium wykonalności projektu
 15. Istotność interesariuszy dla projektu (Salience of stakeholders)
 16. Macierz identyfikacji interesariuszy (charakterystyka – elementy)
 17. Ewolucja potrójnej helisy (triple helix) jak determinanty projektów innowa-cyjnych
 18. Hierarchia konfliktów – proszę opisać poszczególne typy konfliktów
 19. Proszę opisać przyczyny konfliktu
 20. Specyficzne przyczyny konfliktów w zarządzaniu projektami
 21. Proszę omówić negocjacje rzeczowe
 22. Proszę omówić aukcję angielską i holenderską
 23. Proszę omówić skład zespołu negocjacyjnego
 24. Istota i cele określania cyklu życia projektu
 25. Proszę wyjaśnić na czym polegają różnice między zakresem projektu a zakresem produktu projektu
 26. Scharakteryzować rodzaje efektów/rezultatów w projekcie
 27. Charakterystyka podejść/koncepcji wykorzystywanych do wyodrębniania rodza-jów prac/zadań w projekcie
 28. Proszę wyjaśnić na czym polega zastosowanie harmonogramowanie w projekcie
 29. Proszę scharakteryzować rodzaje zależności między zadaniami w projekcie
 30. Jakie jest znaczenie kompetencji informatycznych kierownika projektu oraz członków zespołu projektowego w osiąganiu sukcesu projektu?
 31. Czy narzędzia informatyczne specyficzne dla zarządzania projektami (tablice kanban, harmonogramy Gantta, systemy workflow) są warunkiem osiągnięcia sukcesu w projekcie? Uzasadnij.
 32. W jaki sposób kierownik projektu powinien uwzględniać kwestie bezpieczeństwa informacji generowanej w trakcie przebiegu projektu?
 33. Controlling zarządczy a controlling raportowy - który z nich oferuje większą możliwość wpływu na optymalizację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie? Uzasadnij wybór.
 34. Controller rejestrator czy controller innowator? - która postać controllera jest dla Ciebie atrakcyjniejsza i dlaczego?
 35. Czy budżetowanie jest konieczne do skutecznego funkcjonowania przedsiębior-stwa? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, co proponujesz w zamian?
 36. Wyjaśnij pojęcie znaku towarowego i wskaż jego przykładowe funkcje.
 37. Wskaż przedmioty chronione w prawie własności przemysłowej
 38. Na czym polega dozwolony użytek prywatny?
 39. Tworzymy produkt dla klienta w postaci nowoczesnego ekspresu do kawy z do-datkową możliwością sterowania za pomocą aplikacji na smartfonie. Proszę za-proponować trzy historyjki użytkownika zgodnie z typową strukturą historyjki użytkownika.
 40. Proszę podać przynajmniej trzy usługi lub rodzaje usług, które może dostarczać biuro zarządzania projektami (PMO) w organizacji.
 41. Proszę wymienić i krótko opisać trzy wybrane kryteria wyboru projektów B+R w ramach Małopolskiego RPO.
 42. Proszę wymienić kilka ułatwień dotyczących realizacji projektów typu B+R, wprowadzonych pierwszą ustawą o innowacyjności (obowiązującą od stycznia 2017 r.)
 43. Proszę wymienić kilka ułatwień dla przedsiębiorców realizujących projekty typu B+R, wprowadzone drugą ustawą o innowacyjności (obowiązującą od stycznia 2017 r.)
 44. Omów cykl życia zespołu projektowego
 45. Wymień materialne i niematerialne instrumenty motywowania członków ze-społów projektowych
 46. Omów obszary kompetencji projektowych IPMA
 47. Wyjaśnij pojęcie rozwoju organizacji oraz wskaż wymiary rozwoju organizacji.
 48. Przedstaw na czym polega zarządzanie rozwojem organizacji
 49. Wyjaśnij pojęcie kluczowych kompetencji organizacji oraz wskaż, z czym są związane współczesne kluczowe kompetencje nowoczesnych organizacji
 50. Zdefiniuj pojęcie strategii innowacji oraz wskaż podstawowe obszary, których dotyczy