Poznaj naszych prowadzących

 

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz autoryzowanych trenerów IPMA Polska, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę, przygotowując słuchaczy do jej praktycznego zastosowania po zakończeniu studiów.

Adam Stabryła

Zainteresowania badawcze: doskonalenie struktur organizacyjnych, metodologia procesu zarządzania, projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Tematyka aktualnych prac naukowych i projektowych: przegląd teorii przedsiębiorstwa, badania strukturalne, podejście procesowe, analiza funkcjonalna, systematyka instrumentów zarządzania, modelowanie i projektowanie procesu zarządzania rozwojem firmy. Autor kilkunastu publikacji książkowych m.in.: Analiza systemowa procesu zarządzania (1984), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki (1986), Zarządzanie rozwojem firmy (1995), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy (2000), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi (2006), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa (2015).

 

prof. dr hab. Adam Stabryła

Czesław Mesjasz

Ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978) oraz w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1980). Od 1980 roku prowadzi zajęcia m.in. z negocjacji, teorii przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych i autorem prac publikowanych w Polsce i w języku angielskim oraz chińskim, duńskim, hiszpańskim i tureckim. Przebywał na stażach i prowadził wykłady w kilku krajach. Zainteresowania badawcze: podejście systemowe w zarządzaniu i w naukach społecznych, teoria systemów złożonych, negocjacje i konflikty, nadzór korporacyjny, teoria zarządzania. Najważniejsze publikacje: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (2000), Complexity of Social Systems (2010), Security as Attributes of Social System (2008, wyd. w języku angielskim; 2014, wyd. w języku chińskim)

 

prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz

Paweł Cabała

Kierownik Katedry Procesu Zarządzania i Zakładu Zarządzania Projektami. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994) oraz w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Od 1996 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywał jako analityk kredytowy, a następnie jako ekspert w zakresie przygotowania studiów wykonalności inwestycji. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym i strategicznym. Zainteresowania badawcze: planowanie scenariuszowe, podejmowanie decyzji menedżerskich, systemy wczesnego ostrzegania, zarządzanie ryzykiem, analiza systemowa w zarządzaniu, prakseologia. Najważniejsze publikacje: Wprowadzenie do prakseologii (2007), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa (2012), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji (2014).

 

prof. UEK dr hab. Paweł Cabała

Andrzej Kozina

Ukończył studia magisterskie na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1982) oraz podyplomowe Program for Management Development w Harvard Business School (1993). Prowadził zajęcia m.in. z: podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania procesowego, sztuki negocjacji, technik negocjacyjnych itp. Doświadczenia praktyczne uzyskał w wielu instytucjach jako członek rad nadzorczych i doradca, głównie w zakresie doskonalenia struktur organizacyjnych i restrukturyzacji firmy. Zainteresowania badawcze: negocjacje gospodarcze, diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych, rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych, zarządzanie zmianami organizacyjnymi. Najważniejsze publikacje: Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie (2012), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (2015), Podstawy badania struktury organizacyjnej (2007).

 

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Ukończył studia na kierunku Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki (1992). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz procesami zarządzania strategicznego (m.in. zarządzanie łańcuchem wartości, zrównoważona karta wyników, planowanie strategiczne). Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego do przedsiębiorstw, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych.

 

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Małgorzata Tyrańska

Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993) oraz w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2010). Od 1993 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem projektowym. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Doświadczenie praktyczne nabywała pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty z zakresu systemów wynagradzania, systemów oceniania, doskonalenia struktur organizacyjnych. Od 2015 roku jest członkiem zespołu ekspertów do spraw ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracuje z: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie (2010), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2012), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie (2015).

 

prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska

Beata Barczak

Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1991). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, metod heurystycznych, zarządzania firmą, zarządzania jednostkami administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania struktur organizacyjnych (w tym sieci biznesowych) systemów zarządzania, analizy struktur organizacyjnych i procesów w gminach. Najważniejsze publikacje: Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych (2014), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych (2015), Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych (2016).

 

dr hab. Beata Barczak

Jolanta Walas-Trębacz

Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz dwuletnie Studium Pedagogiczne (1992). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z: podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, rozwoju organizacyjnego firmy, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywała w firmach produkcyjnych, usługowych, a także w urzędach administracji samorządowej pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty oraz programy doskonalące działalność tych podmiotów. Prowadziła także szkolenia dla członków rad nadzorczych, kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji urzędowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w firmie (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie (2011), Projektowanie łańcucha wartości (2015).

 

dr Jolanta Walas-Trębacz

Katarzyna Bartusik

Ukończyła studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1994 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, doskonalenia układów ergonomicznych, zamówień publicznych, zarządzania procesowego. Doświadczenia praktyczne zdobywane poprzez współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi oraz urzędami (współudział w zespołach opracowujących systemy wynagradzania, obieg dokumentów, doskonalenie struktur organizacyjnych). Prowadziła szkolenia z zakresu planowania w tym przedsięwzięć, przygotowania biznes planów, przedsiębiorczości, doskonalenia obiegu dokumentów, szkolenia dla asystentek menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania pracami administracyjno-biurowymi. Odbyła szkolenia z zakresu projektów B+R, zamówień publicznych. Zainteresowania badawcze: zarządzanie projektami, doskonalenie organizacji, zmiany organizacyjne.

 

dr Katarzyna Bartusik

Krzysztof Woźniak

Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1996 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, e-biznesu, systemów informacji menedżerskiej, zastosowań informatyki w zarządzaniu. Doświadczenie praktyczne nabywał w firmach handlowych, produkcyjnych, medialnych, a także urzędach administracji państwowej i samorządowej. Kierował wdrożeniami złożonych informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Od kilku lat uczestniczy w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracował m.in. z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie informacjami, informatyczne wspomaganie zarządzania, doskonalenie organizacji.

 

dr Krzysztof Woźniak

Sławomir Wawak

Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999). Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, m.in. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (2007), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia (2011), prowadzony przez siebie blog (wawak.pl), portale Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl) i CEOpedia (ceopedia.org) oraz kanał wideo na platformie YouTube.

 

dr Sławomir Wawak

Tomasz Małkus

Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1999 roku prowadzi zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania procesowego, zarządzania firmą na rynku międzynarodowym, a także zarządzania czasem oraz ryzykiem w projekcie. Doświadczenie praktyczne zdobywał zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw usługowych, w obszarze logistyki. Od wielu lat zajmuje się doradztwem oraz rozwijaniem kadr dla przedsiębiorstwach branży logistycznej. Zaangażowany w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: w projekcie realizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Uniwersytet Monash w Melbourne, w projekcie realizowanym przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez KBN oraz w projekcie realizowanym również przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez NCN.

 

dr Tomasz Małkus

Bernard Bińczycki

Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i studia podyplomowe na UJ w zakresie integracji europejskiej. Prowadzi zajęcia z ergonomii, zarządzania strategicznego i operacyjnego. Członek Komisji Ergonomicznej PAN Oddział w Krakowie, wiceprezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członek PTE i TNOiK. Laureat nagród Rektora UEK za działalność naukową i dydaktyczną. Pełnomocnik Katedry do spraw studentów niepełnosprawnych. Wykładał na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy) i w University of Montenegro. Międzynarodowy obserwator OBWE wyborów w Bośni i Hercegowinie. Laureat projektu PITWIN – Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wybrane publikacje: Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations (2014), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (2012).

 

dr Bernard Bińczycki

Mariusz Sołtysik

Od 2010 roku prowadzi zajęcia z podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz negocjacji. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Ekspert w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

 

dr Mariusz Sołtysik

Aneta Szakiel

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz edukacji informatycznej ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim (2000), Uniwersytecie Warszawskim (2010) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). W latach 2004-2010 prowadziła zajęcia m.in. z: systemów informacyjnych w prawie i administracji, systemów informacyjnych w handlu zagranicznym, technologii informacyjno-komunikacyjnych w logistyce. Od 2016 roku prowadzi zajęcia m.in. z transferu informacji w społeczeństwie, zarządzania informacją w organizacji, infobrokeringu i wywiadu rynkowego. Od 2002 roku prowadzi badania w obszarze problematyki składowania, trwałej archiwizacji i udostępniania cyfrowych zasobów informacji. Najważniejsze publikacje: Open Archival Information System – standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych (2005), Wiarygodność archiwów cyfrowych (2009). Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (2013), Zawód infobroker. Polski rynek informacji (2016).

 

dr Aneta Januszko-Szakiel

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone Certyfikatami IPMA poziom D i C. Członek Kierownictwa Strategicznego International Project Management Association Polska. Ponadto Asesor Polish Project Excellence Award oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m.in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

 

mgr Magdalena Pieńkos

Rafał Solecki

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną – samorząd lokalny (urząd miasta i gminy), administracja rządowa (urząd wojewódzki) oraz samorząd wojewódzki (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna). Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (od początku powstania tej instytucji) – Instytucji Wdrażającej MRPO na lata 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU – Trainer). Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Akredytowany ekspert programu ©KFE, funkcjonującego w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie – „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim – „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym – „Prawo gospodarcze”.

 

dr Rafał Solecki